ابر روان کننده‌ها

1-6 از 6

این دسته از افزودنی‌های کاهندۀ آب بر پایۀ پلی‌کربوکسیلات‌ها هستند و برای تولید بتن‌هایی با مقاومت‌های بسیار بالا کاربردی می‌باشند.


persinol 1000s

این محصول یک ابرروان‌کنندۀ بسیار قوی جهت ساخت بتن‌های فوق توانمند است. s1000 persinol در شرایط آب و هوایی گرمسیری و فواصل طولانی حمل بتن بسیار موثر است

persinol 1000w

این محصول یک ابرروان‌کنندۀ قوی جهت ساخت بتن‌های توانمند است. w1000 persinol مناسب بتن ریزی درشرایط آب وهوایی معتدل می‌باشد.

persinol 1200s

این محصول یک ابرروان‌کنندۀ بسیارقوی جهت ساخت بتن‌های فوق‌توانمند است. s1200 persinol در شرایط آب وهوایی گرمسیری وفواصل طولانی حمل بتن بسیارموثر است

persinol 1200w

این محصول یک ابرروان‌کنندۀ قوی جهت ساخت بتن‌های توانمند است. w1200 persinol مناسب بتن‌ریزی درشرایط آب‌وهوایی معتدل می‌باشد.

POWER FLOW-SD

این محصول به عنوان یک ابرروان‌کنندۀ دیرگیر، باکاهش نسبت آب به سیمان به میزان 40-30 % وایجاد روانی ایده‌آل جهت ساخت بتن‌های فوق‌توانمند مورد استفاده قرار م...

POWER FLOW-WD

این محصول باکاهندگی شدیدآب بتن موجب کسب مقاومت اولیه ونهایی در بتن می‌شود. WD-FLOW POWER با ایجاد روانی ایده‌آل، مناسب برای تولید بتن‌های توانمند در شرایط آ...