افزودنی‌های بتن

  محصولات روان‌کنندۀ پترونیک پلیمر غرب دارندۀ استاندارد ملی 2-2930 ایران هستند و شامل سه گروه از افزودنی‌های روان‌کننده (بر پایۀ لیگنو سولفونات)، افزودنی‌های فوق روان‌کننده (بر پایۀ نفتالین سولفونات) و ابرروانکنندهها (بر پایۀ پلی کربوکسیلات استر) می‌باشند.