فوق‌ روان‌کننده‌‌ها

1-3 از 3

این دسته از افزودنی‌ها، بر پایۀ نفتالین سولفونات پلیمریزه شده بوده و شامل انواع مختلفی هستند. فوق‌روان کننده‌ها با کاهش زیاد نسبت آب به سیمان موجب افزایش اسلامپ و مقاومت نهایی بتن می‌شوند. 


POWERCON100

این ماده یک فوق‌روان‌کنندۀ پودری با کیفیت بسیار بالا به‌منظور ساخت بتن‌هایی با مقاومت زیاد برای سدها، پل‌ها و ساختمان‌های مرتفع می‌باشد.

PNS-SIR

این محصول به حالت پودری قابل عرضه بوده ویک فوق روان‌کنندۀ باکیفیت با اثرافزایش مقاومت وکارایی دربتن می‌باشد.

دیسپرسانت P

این محصول به حالت پودری قابل عرضه بوده و یک فوق روان‌کنندۀ باکیفیت با اثر افزایش مقاومت و کارایی در بتن می‌باشد.